PRIVĀTUMA POLITIKA UN PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

25.05.2018. Rīga

TERMINI UN DEFINĪCIJAS


1. Personas datu operators ‒ jebkura persona, kura apstrādā personas datus.
1.1 Galvenais operators ‒ SIA AMB Solutions, reģistrācijas numurs: 40103354574, jur. adrese: Purvciema iela 46-8, Rīga, LV-1082.
2. Datu subjekts ‒ jebkura fiziska persona, kura ir paziņojusi savus personas datus galvenajam operatoram un kuras datus apstrādā personas datu operators saskaņā ar personas datu apstrādes vispārīgajiem principiem.
3. Personas dati ‒ dati par datu subjektu, kurus datu subjekts ir iesniedzis/paziņojis personas datu operatoram pieteikuma, personāla atlases vai darbiekārtošanas procesā (tostarp, izmantojot tīmekļa vietni). Šie dati iekļauj iesniedzēja vārdus, uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi, profesionālās pieredzes informāciju vai citus datus, kas ļauj identificēt iesniedzēju/kandidātu personāla atlases procesā.
4. Personas datu apstrāde ‒ jebkura ar personas datiem veikta darbība, tostarp vākšana, reģistrēšana, organizēšana, uzglabāšana, pārveidošana, atklāšana, piekļuves piešķiršana, apskate un izguve, personas datu izmantošana, nodošana, sūtīšana, savstarpēja lietošana, apvienošana, slēgšana, dzēšana vai iznīcināšana, vai vairākas no iepriekšminētajām darbībām neatkarīgi no tā, kādā veidā darbības tiek veiktas vai kādi līdzekļi tiek izmantoti.

KĀDAM MĒRĶIM APSTRĀDĀJAM JŪSU DATUS?


6. Personas datu operators apstrādā personas datus personāla atlases procesā, darbiekārtošanas procesā, klientu apkalpošanas un lai nosūtītu vai piedāvātu jaunus darba piedāvājumu, pakalpojumus un citos nolūkos, ja par to ir informēts klients. Personas datu operators saglabā tos savā datubāzē, lai izteiktu iespējamā darba piedāvājumus vai savus pakalpojumus datu subjektam.
7. Mēs nododam jūsu personas datus uzņēmumiem, darba devējiem. Šie uzņēmumi/darba devēji var apstrādāt jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem kā vien personāla atlases vai darbiekārtošanas process. Šiem uzņēmumiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.

8. Apstrādājot personas datus, personas datu operatoram ir jāievēro Fizisko personu datu aizsardzības likumā un ES Vispārējā datu aizsardzības regulā noteiktie principi.

DATU SUBJEKTA PIEKRIŠANA UN UZGLABĀŠANAS LAIKS


9. Datu subjektam jādod piekrišana personas datu operatoram viņa personas datu apstrādei saskaņā ar šiem principiem un personas datu apstrādes mērķi. Lai iesniegtu savu piekrišanu, datu subjektam ir jāatzīmē atbilstošais lodziņš galvenā operatora tīmekļa vietnē.
10. Piekrišanas iesniegšana ir priekšnoteikums, lai pieteiktos uz vakanci, un piekrišanas neiesniegšana nozīmē, ka galvenais operators nevērtēs datu subjekta piemērotību brīvajām vakancēm.
11. Datu subjekts var atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, paziņojot par to personas datu operatoram uz e-pasta adresi info@workin.lv. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tās personas datu apstrādes likumību, kas ir notikusi pirms piekrišanas atsaukšanas dienas.
12. Dati tiek uzglabāti 1 (viena) kalendārā gada laikā kopš personas datu iegūšanas. Ja netiek saņemts rakstisks pieteikums par viņa datu dzēšanas nepieciešamību, personas datu uzglabāšana katru reizi pēc datu uzglabāšanas termiņa beigām tiek pagarināta uz vēl 1 (vienu) kalendāro gadu.

KĀDAS JUMS IR TIESĪBAS?


13. Datu subjekts var uzzināt, vai mēs veicam tā personas datu apstrādi;
14. Gadījumā, ja personas datu operators veic datu subjekta personas datu apstrādi, datu subjektam ir tiesības piekļūt šai informācijai;
15. Ja informācija par datu subjektu ir nepareiza vai nepilnīga, datu subjektam ir tiesības sniegt savu aktuālo informāciju un/vai lūgt to izlabot;
16. Datu subjekts var atsaukt savu piekrišanu;
17. Atsevišķos gadījumos datu subjektam ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, lūgt ierobežot datu apstrādi, lūgt izdzēst šos datus. Informējam, ka šīs tiesības ir realizējamas tikai saskaņā ar likuma prasībām un mūsu kompānija patur tiesības atteikt veikt minētās darbības, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām;
18. Tiesības saņemt un/vai nodot personas datus citam pārzinim. Minētais attiecas tikai uz datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automatizēti.
Savas datu subjekta tiesības jūs varat realizēt tikai uz rakstveida iesnieguma (tai skaitā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) pamata. Mēs sniegsim atbildi likumā noteiktajā termiņā.
19. Ja jums rodas jautājumi personas datu apstrādes jomā, droši varat sazināties ar mums: info@workin.lv